logo


Povolenie na prácu

Pred začiatkom práce dodávateľ obdrží Povolenie na prácu, bez ktorého mu nebude umožnené pracovať.

Typy aktivít, pre ktoré sa vyžaduje pracovné povolenie:

 • Všetky činnosti vykonávané dodávateľmi, subdodávateľmi.
 • Všetky horúce práce – činnosti s ohňom.
 • Vstup do stiesneného priestoru.
 • Všetky činnosti súvisiace so zemnými, stavebnými a búracími prácami.
 • Všetky nebezpečné činnosti alebo práce vyplývajúce z podmienok prostredia alebo materiálov,
  s ktorými sa pracuje.
 • Iné ako rutinné úlohy, ktoré nie sú popísané v pracovných postupoch a nie sú zahrnuté v bezpečnostných pokynoch práce.

Platnosť povolenia

 • Povolenie neplatí, kým na ňom nie sú všetky požadované podpisy. Ak vydavateľ povolenia a vykonávajúci pracovník je tou istou osobou, nemôže tento vydavateľ povolenia povolenie podpísať.
 • Pracovné povolenie je zvyčajne platné 8 hodín, maximálne 12 hodín. To isté povolenie je možné dodatočne obnoviť na ďalších maximálne 12 hodín.

Používateľ povolenia (napr. poverený zodpovedný vedúci u dodávateľa) zodpovedá za zhromaždenie všetkých potrebných povolení pred začatím práce

 

 • Pred začatím práce musí oboznámiť tím dotknutých zamestnancov o rizikách a nebezpečenstvách spojených s danou činnosťou, ako aj s činnosťami v okolí. Vydavateľovi povolenia poskytne presný opis práce (stanovenie postupu), a to včas pred začatím danej práce, ak pracovný postup nie je vopred určený prevádzkou.
 • Musí dohliadať nad zamestnancami počas celého vykonávania úlohy. Musí so sebou neustále nosiť kópiu pracovného povolenia vo všetkých priestoroch.
 • Takisto zodpovedá za protipožiarne bezpečnostné opatrenia, hasenie materiálu, únik chemikálií a iné havarijné situácie.
 • Zodpovedá za vybavenie seba samého a zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a ďalším potrebným vybavením a prostriedkami, ktoré majú byť k dispozícii podľa rizikovosti pracovnej činnosti.
 • Zodpovedá za to, že zamestnanci sú zdravotne a odborne spôsobilí na danú činnosť a majú všetky potrebné školenia.
 • Nesie celkovú zodpovednosť za to, aby sa vykonávali a dodržiavali všetky bezpečnostné nariadenia a zodpovedá sa okrem vydavateľovi povolenia aj vedúcemu prevádzky.

 

Dodávatelia - Podmienky prác v závode

Výrobný závod Nová Baňa - Knauf Insulation

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny
s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej,sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Viac ...

Knauf a Knauf Insulation je jedna „rodina"

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej,sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete. Knauf Insulation je samostatnou divíziou materskej spoločnosti Knauf Group, ktorá bola založená rodinou Knauf-ocov. Značka Knauf je známa hlavne vďaka výrobe sadrokartonových riešení pre budovy.

Energetická efektívosť KNAUF Insulation

Ako vypovedajú prieskumy, 40% zo všetkých výdavkov za energie sa míňa na vykurovanie a svietenie v domácnostiach a budovách. Tepelná izolácia budov je teda najjednoduchším a finančne najefektívnejším spôsobom, ako ušetriť energiu. Výrobný závod Nová Baňa svojou produkciou a aktivitami prispieva k zatepľovaniu rodinných a bytových domov, administratívnych budov, verejných budov a tak presadzuje trend energetickej efektivity a ochrany životného prostredia.

Orientácia na zákazníka

Vieme, že náš úspech je založený na úzkom kontakte so zákazníkmi a porozumení ich skutočných potrieb. Vždy sme krok pred konkurenciou. To akí sme, čo robíme a ako to robíme - tým všetkým sa pre našich partnerov staneme neoceniteľnými.

Podnikavosť

Náš štýl práce sa vyznačuje aktivným prístupom - "uvádzame veci do pohybu". Zmestancov vedieme k praktickemu konaniu a prijimániu rychlých a smelých rozhodnutí. Náš prístup je intuitívny a vedie nás k úspechu. Našich zamestnancov povzbudzujeme vydať zo seba maximum, povzbudzujeme ich sebavedomie a pocit slobodne sa chopiť jedinečných šancí, ktoré im v spoločnosti ponúkame.

Kontakt

KNAUF INSULATION, s.r.o.
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa

Tel.: +421 45 68 33 116 - ústredňa
Fax.: +421 45 68 33 501

Knauf Insulation
Created by ARSYline | GRAPHIC DESIGN STUDIO | © 2011 Knauf Insulation | XHTML | SEO